MiÅ‚o, że kolejna grupa zaÅacep„lów reanimuje projekt, ale doÅ›wiadczenie mi podpowiada, że nic z tego nie bÄ™dzie. W Å›rodowisku polskich tÅ‚umaczy FLOSS brakuje charyzmatycznych osobowoÅ›ci, które potrafiÅ‚yby pociÄ…gnąć za sobÄ… innych. Z tego powodu upadÅ‚ PDDP (i jednoczeÅ›nie DDTP), tÅ‚umaczenie Ubuntu ledwo żyje itp, itd. Jedynie Mozilla/GNOME dobrze sobie radzi, ale w tamtym zespole nigdy nie  brakowaÅ‚o osobowoÅ›ci.Tak czy inaczej życzÄ™ powodzenia.

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS